شعر «محراب جمکران» سروده ی مقام معظم رهبری

«محراب جمکران» سروده ی مقام معظم رهبری دلم قرار ندارد از فغان ، بی تو سپندوار  ز کف داده ام عنان ، بی تو ز تلخ کامی دوران نشد دلم فارغ ز جام عیش لبی تر نکرد جان ، بی تو چون آسمان مه آلوده ام ز تنگدلی پر است سينه ام از اندوه گران […]