نجوای مهدوی – نمی دونم دلم دیوونه کیست

علیرضا افتخاری – سید محسن بنی فاطمه

تولید در مرکز رسانه مسجد مقدس جمکران